یافتن محصولها و سرویس ها

واحد پول:


MR1 - 10GB
فضای اس اس دی: 10 گیگابایت
قابلیت آورسل: فعال
ایجاد ریسلر: 5 عدد
ایجاد یوزر: نامحدود
پهنای باند: نامحدود (مصرف منصفانه)
بقیه امکانات: کاملا نامحدود
وبسرور لایت اسپید
کنترل پنل سی پنل
آنتی شلر eXploit
بکآپ گیری روزانه, هفتگی, ماهانه برروی سرور جداگانه
35,000 IRT ماهانه
MR1PLUS - 10GB
فضای اس اس دی: 10 گیگابایت
قابلیت آورسل: فعال
ایجاد ریسلر: 20 عدد
ایجاد یوزر: نامحدود
پهنای باند: نامحدود (مصرف منصفانه)
بقیه امکانات: کاملا نامحدود
وبسرور لایت اسپید
کنترل پنل سی پنل
آنتی شلر eXploit
بکآپ گیری روزانه, هفتگی, ماهانه برروی سرور جداگانه
50,000 IRT ماهانه
MR2 - 20GB
فضای اس اس دی: 20 گیگابایت
قابلیت آورسل: فعال
ایجاد ریسلر:15 عدد
ایجاد یوزر: نامحدود
پهنای باند: نامحدود (مصرف منصفانه)
بقیه امکانات: کاملا نامحدود
وبسرور لایت اسپید
کنترل پنل سی پنل
آنتی شلر eXploit
بکآپ گیری روزانه, هفتگی, ماهانه برروی سرور جداگانه
65,000 IRT ماهانه
MR2PLUS - 20GB
فضای اس اس دی: 20 گیگابایت
قابلیت آورسل: فعال
ایجاد ریسلر:40 عدد
ایجاد یوزر: نامحدود
پهنای باند: نامحدود (مصرف منصفانه)
بقیه امکانات: کاملا نامحدود
وبسرور لایت اسپید
کنترل پنل سی پنل
آنتی شلر eXploit
بکآپ گیری روزانه, هفتگی, ماهانه برروی سرور جداگانه
75,000 IRT ماهانه
MR2UNLIMIT - 20GB
فضای اس اس دی: 20 گیگابایت
قابلیت آورسل: فعال
ایجاد ریسلر: نامحدود
ایجاد یوزر: نامحدود
پهنای باند: نامحدود (مصرف منصفانه)
بقیه امکانات: کاملا نامحدود
وبسرور لایت اسپید
کنترل پنل سی پنل
آنتی شلر eXploit
بکآپ گیری روزانه, هفتگی, ماهانه برروی سرور جداگانه
90,000 IRT ماهانه
MR3 - 30GB
فضای اس اس دی: 30 گیگابایت
قابلیت آورسل: فعال
ایجاد ریسلر:40 عدد
ایجاد یوزر: نامحدود
پهنای باند: نامحدود (مصرف منصفانه)
بقیه امکانات: کاملا نامحدود
وبسرور لایت اسپید
کنترل پنل سی پنل
آنتی شلر eXploit
بکآپ گیری روزانه, هفتگی, ماهانه برروی سرور جداگانه
90,000 IRT ماهانه
MR3UNLIMIT - 30GB
فضای اس اس دی: 30 گیگابایت
قابلیت آورسل: فعال
ایجاد ریسلر: نامحدود
ایجاد یوزر: نامحدود
پهنای باند: نامحدود (مصرف منصفانه)
بقیه امکانات: کاملا نامحدود
وبسرور لایت اسپید
کنترل پنل سی پنل
آنتی شلر eXploit
بکآپ گیری روزانه, هفتگی, ماهانه برروی سرور جداگانه
105,000 IRT ماهانه